Elektropraktijk 2 - 2021

33 # 2 april 2021 r o d u c t n i e u w s u zien dat zij opereren in een wereld met grote maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken waar een antwoord op nodig is en die zowel een kans als een bedreiging vormen voor organisaties in de sector.” Veiligheid is daarbij dus een cruciaal aandachtspunt. “Het is één van onze vijf focuspunten.” De keuze om van dit onderwerp een focuspunt te maken is ingegeven door het feit dat er volgens de FEDET-directeur de nodige bedreigin- gen zijn. “Met de klimaatdoelen en ver- dere elektrificatie van onze maatschap- pij groeit het gebruik en daarmee de belasting van ons elektriciteitsnetwerk op laag-, midden- en hoogspanning”, legt hij uit.“Zeker met inzet van PV, laad- punten voor elektrische auto's en andere toepassingen voor bouw en industrie is meer aandacht nodig voor belasting en het veilig inrichten van elektrische in- stallaties. Veel woningen zijn voorzien van sterk verouderde verdelers, die met extra belasting snel overbelast raken. Er is onvoldoende controle op toegepaste producten, en of deze aan bijvoorbeeld CE voldoen en op een juistewijzeworden toegepast en geinstalleerd. We ervaren een toename van inferieure producten, wat echt een zorg is. Nog altijd wordt een heel groot deel van de branden ver- oorzaakt door kortsluiting en daar is nog heel veel winst te behalen.” Den Haan roept installateurs daarom op altijd alle voorschriften en normen te volgen. “Want op die manier kunnen in- stallateurs het beste een bijdrage leveren aan de veiligheid.” De FEDET-directeur benadrukt daarbij dat hij alle vertrou- wen heeft in de sector; hoewel er zo hier en daar beunhazerij voorkomt, verricht de grootste groep installateurs goed werk. Vlamboogdetectie Er zijn volgens FEDET-directeur DenHaan nog een aantal andere onderwerpen die aandacht verdienen.Hij pleit ondermeer voor een verplichting van vlamboog- detectie in installaties. “In omringende landen is hiervoor een wettelijke ver- plichting. Wij willen een dergelijke ver- plichting ook in ons land. Het zou in heel veel gevallen brand voorkomen.” Op dit vlak is er volgens de FEDET dus behoefte aan normontwikkeling. “Wij ervaren dat veiligheid en gevaar op brand wettelijk beter kan. Er zijn nog vraagstukken die niet in het Bouwbesluit of normen zijn vastgelegd.” Voorts is er het probleem dat, zelfs wanneer zaken wel formeel zijn vastgelegd, er in de praktijk soms geen rekening wordt gehouden met de voorschriften. “Er is te weinig controle, waardoor we onveilige situaties hou- den”, aldus de FEDET-directeur.“De vraag is of deWet Kwaliteitsborging [zie kader- tekst] hier verandering in gaat brengen!” Y Wet Kwaliteits- borging: beter toezicht op brandveiligheid Wet Kwaliteitsborging Kwaliteits- borging is erop gericht een goede brandveiligheid en een laag ener- gieverbruik van gebouwen te ga- randeren. De overheid wil middels deze nieuwe wet meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet hier- voor gaan zorgen. De wet Kwaliteits- borging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs in. Dat hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging vanNederlandse Gemeenten aange- geven. Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laag- ste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele be- drijfspanden. Dat geeft alle betrok- ken partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw. FEDET roept installateurs op altijd alle voorschriften en normen te volgen. Op die manier kunnen instal- lateurs het beste een bijdrage leveren aan de veiligheid. Als gevolg van de toenemende elektrificatie in de bouw en industrie is meer aandacht nodig voor het veilig inrichten van elektrische installaties.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=