Elektropraktijk 1 - 2022

42 #1 februar1 2022 o l o f o n www.elektropraktijk.nl C Hensel Nederland Omslag 4 Ikeur 30 OBO Bettermann 3 Finder relais 10 Putkast bijsluiter Astrovac 22 Wago Nederland Omslag 2 Geyer Nederland 6 Kopp Benelux 22 Flexibel-Personeel Omslag 3 Advertentie-Index Jaargang 17, nummer 1, februari 2022 Verschijnt 6X per jaar Uitgever Fair-Media Jaap Korving T: (0570) 67 65 00 E: Verkoop@Fair-Media.nl I: www.Fair-Media.nl Hoofdredacteur dr. Ton Brands T: (0578) 629 061 M: (06) 360 766 85 E: Redactie@Elektropraktijk.nl Medewerkers Mark de Graaf, Henk-Jan Hoekjen, Gerrit Tenkink, Marjolein de WitBlok Advertentieverkoop Jaap Korving T: (0570) 67 65 00 M: (06) 12 84 82 80 E: Verkoop@elektropraktijk.nl Adreswijziging doorgeven E: Verkoop@elektropraktijk.nl Abonnementen en administratie Jaarabonnement binnenland: € 79,50 Studententarief: € 25,- Losse nummers: € 15,- Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten en exclusief 6% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Abonnementen kunnen worden opgegeven bij Fair-Media Schonenvaardersstraat 9 7418 CC Deventer o.v.v. Vakblad Elektropraktijk. T: (0570) 67 65 00 E: Verkoop@Fair-Media.nl Een abonnement kan op ieder gewenst tijdstip ingaan en geldt tot wederopzegging, tenzij anders overeengekomen. De minimum looptijd van een abonnement is één jaar. Partijen kunnen tegen het einde van de abonnementsperiode ieder schriftelijk opzeggen,met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnementen)- overeenkomst en om u van informatie te voorzien over Fair-Media en eventuele zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit schriftelijk melden bij Fair-Media Postbus 281, 7400 AG Deventer Voor informatie over onze leveringsvoorwaarden kunt u terecht op www.Elektropraktijk.nl. Grafische Vormgeving Create-by, Zutphen T: (0575) 575 377 E: info@create-by.nl Basisvormgeving heuvelmans ontwerp! ’s-Hertogenbosch Druk Drukkerij Veldhuis, Raalte ISSN 1873-6556 © 2022 Fair-Media, Deventer Alle rechten voorbehouden Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en / of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilmof opwelke anderewijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De bij toepassing van art. 16b en 17 Auteurswet 1912 wettelijk verschuldigde vergoedingen wegens fotokopiëren, dienen te worden voldaan aan Stichting Reprorecht Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp T: (0900) 202 28 29 I: www.reprorecht.nl Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken op grond van art. 16 Auteurswet 1912 dient men zich te wenden tot Stichting PRO Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp T: (023) 799 78 09 I: www.cedar.nl/pro Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient u zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kunnen eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden uitgesloten. De auteur(s), redacteur(en) en uitgever aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en / of onvolledigheden. www.elektropraktijk.nl 2022 Ecodim 24 Attema 28 Klemko Techniek 34 Helukabel 40 Fränkische Rohrwerke 34 Brinkmann & Niemeijer 14 Calpe 14 Dijkman 14 vierpool 40

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=