Elektropraktijk 2 - 2021

50 # 2 april 2021 o l o f o n C ABB 8 Attema Omslag 2 Bals Nederland 40 - 42 Brinkmann & Niemeijer 50 Busch-Jaeger Omslag 3 Calpe 40 Dehn Nederland 3 Dijkman Elektrotechniek 23 Ecodim 24 Elektro Internationaal 14 Finder Relais 46 Advertentie-Index Jaargang 16, nummer 2, april 2021 Verschijnt 6X per jaar Uitgever Fair-Media Jaap Korving T: (0570) 67 65 00 E: Verkoop@Fair-Media.nl I: www.Fair-Media.nl Hoofdredacteur dr. Henk-Jan Hoekjen T: (0578) 629 061 M: (06) 360 766 85 E: Redactie@Elektropraktijk.nl Medewerkers Mark de Graaf, Henk-Jan Hoekjen, Gerrit Tenkink, Marjolein de Wit- Blok Advertentieverkoop Jaap Korving T: (0570) 67 65 00 M: (06) 12 84 82 80 E: Verkoop@elektropraktijk.nl Adreswijziging doorgeven E: Verkoop@elektropraktijk.nl Abonnementen en administratie Jaarabonnement binnenland: € 79,50 Studententarief: € 25,- Losse nummers: € 15,- Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten en exclusief 6% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Abonnementen kunnen worden opge- geven bij Fair-Media Schonenvaardersstraat 9 7418 CC Deventer o.v.v. Vakblad Elektropraktijk. T: (0570) 67 65 00 E: Verkoop@Fair-Media.nl Een abonnement kan op ieder gewenst tijdstip ingaan en geldt tot wederop- zegging, tenzij anders overeengeko- men. De minimum looptijd van een abonnement is één jaar. Partijen kun- nen tegen het einde van de abonne- mentsperiode ieder schriftelijk opzeg- gen,met inachtneming van een opzeg- termijn van twee (2) maanden. Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de (abonnementen)- overeenkomst en om u van informatie te voorzien over Fair-Media en eventu- ele zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven. Indien u geen prijs stelt op deze infor- matie, kunt u dit schriftelijk melden bij Fair-Media Postbus 281, 7400 AG Deventer Voor informatie over onze leve- ringsvoorwaarden kunt u terecht op www.Elektropraktijk.nl . Grafische Vormgeving Create-by, Zutphen T: (0575) 575 377 E: info@create-by.nl Basisvormgeving heuvelmans ontwerp! ’s-Hertogenbosch Druk Drukkerij Veldhuis, Raalte ISSN 1873-6556 © 2021 Fair-Media, Deventer Alle rechten voorbehouden Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbe- stand en / of openbaar worden ge- maakt door middel van druk, fotokopie, microfilmof opwelke anderewijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De bij toepassing van art. 16b en 17 Au- teurswet 1912 wettelijk verschuldigde vergoedingen wegens fotokopiëren, dienen te worden voldaan aan Stichting Reprorecht Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp T: (0900) 202 28 29 I: www.reprorecht.nl Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken op grond van art. 16 Auteurswet 1912 dient men zich te wenden tot Stichting PRO Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp T: (023) 799 78 09 I: www.cedar.nl/pro Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient u zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kunnen eventuele (druk)fouten en on- volledigheden niet worden uitgesloten. De auteur(s), redacteur(en) en uitgever aanvaarden dan ook geen aansprake- lijkheid voor de gevolgen van eventu- eel voorkomende fouten en / of onvol- ledigheden. www.elektropraktijk.nl 2021 Geyer Nederland 6 Hager 39 Helukabel 40 Ikeur 26 Mennekes eMobility Nederland BV 36 Snoek CSA BV 42 Theben Nederland 52 Trayco 14 Vierpool 37 Wago Nederland 38 ALWAYS MOVING FORWARD “Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste factoren bij onze keuze voor een aggregaat.” www.bnmotoren.nl Engelenburgstraat 45, 7391 AM Twello T. 0571-27 69 00, info@bnmotoren.nl DE OPLOSSING VOOR (MOBIELE) STROOM Continuïteit is de belangrijkste doelstelling bij de aankoop van een aggregaat. Met JCB aggregaten bieden wij een hele goede oplossing voor mobiele stroom. Kijk op www.jcb-aggregaten.nl voor meer informatie. • Eenvoudig in gebruik • Gebruiksvriendelijk • Robuust en duurzaam BN_adv185x60_0529(1).indd 1 20-12-2010 11:22:35 Advertentie

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=