Elektropraktijk 6 - 2020

#6 november 2020 a K b e l s o t e c h n i e k 34 Levensduur van kabels is te voorspellen Kabels vormen een niet te onderschatten onderdeel van elektrische installaties. Zon- der goede kabels geen betrouwbare overdracht van data of vermogen en hiermee geen betrouwbare applicatie.Omde conditie van Ethernetkabels temonitoren,ontwikkelde LAPP de predictive maintenance box – kortweg PMBx. Dit kastje is door iedere instal- lateur eenvoudig te plaatsen en geeft middels een code aan wat de resterende levens- duur van de kabel is.Op dezemanier heeft‘voorspellend onderhoud’ook een betekenis voor kabels. n de industrie zijn veel applica- ties afhankelijk van de data en voeding die ze verkrijgen via bij- behorende kabels. Niet alleen de elektri- sche installaties,maar ook pneumatische en hydraulische varianten die bijvoor- beeld gebruik maken van een PLC, een compressor of pomp/motor combinatie. De bekabeling is daarbij te beschouwen als een volwaardige asset die onderhoud vereist in het kader van betrouwbaar- heid en beschikbaarheid. Statisch of dynamisch belast Dit onderhoud is beperkt wanneer de be- kabeling statisch wordt toegepast in een beschermde (schone, geklimatiseerde) omgeving. Anders is dit bij kabels die zich óf in een agressieve omgeving bevinden óf dynamisch worden belast. In het eerste geval staat de bekabeling bloot aan onder meer weersinvloeden, zand, zout, tempe- ratuurverschillen,chemicaliënenzovoorts. Factoren die invloed kunnen hebben op voornamelijk de buitenmantel. In het ge- val van dynamische applicaties, worden kabels vooral bij bewegende en gedwon- gen geleide industriële toepassingen, zo- als ineenkabelrups,blootgesteldaanhoge mechanische belastingen. In robottoepas- singen treden ook torsiekrachten op. Afhankelijk van de kabeleigenschappen en de belasting zelf, ontstaat uiteindelijk schade aan de mantel, afscherming of ader, draadbreuk of geometrische ver- vorming vande verschillende kabeldelen. Bij datakabels leidt dit tot een foutieve of zelfs wegvallende informatieoverdracht; bij voedingskabels tot afwezigheid van de voeding of het regelsignaal. Daarbij is een volledige kabelbreuk relatief dui- delijk maar kunnen geleidelijke bescha- digingen aan databekabeling leiden tot foutieve informatieoverdracht die niet direct wordt opgemerkt maar uiteinde- lijk wel gevolgen heeft. Voorspellend onderhoud Traditioneel gezien worden kabels cor- rectief of preventief onderhouden. Bij correctief onderhoud vindt vervanging plaats nadat de kabel daadwerkelijk ka- pot is gegaan en inmiddels heeft geleid tot stilstand van de toepassing. Bij pre- ventief onderhoud wordt de kabel ver- vangen vóórdat hij kapot gaat. Functio- neel gezien een goede oplossing omdat preventief onderhoud goed planbaar is en storingen voorkomt. Anderzijds is het geen oplossing voor plotseling optreden- de calamiteiten én zullen kabels in prin- cipe altijd te vroeg worden vervangen. Voorspellend onderhoud kan een oplos- sing zijn voor deze problematiek. Bij dit type onderhoudworden bepaalde eigen- schappen van de kabel continu gemoni- tord. In alle gevallen zijn dit eigenschap- pen die op een bepaalde manier een graadmeter zijn voor het belangrijkste slijtage- of degradatieproces (faalme- chanisme) aan deze kabel.Wanneer een specifieke eigenschap in de buurt komt van een bepaalde grenswaarde, weet de I

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=